Wat is het Job Characteristics Model (JCM) en wat zijn de voordelen? (2023)

Wat is het Job Characteristics Model (JCM) en wat zijn de voordelen? (1)

Gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn belangrijke assets voor elke organisatie. Sterker nog, ze zijn waarschijnlijk het belangrijkste kapitaal dat een succesvol bedrijf bezit! Het Job Characteristics Model (JCM) is een theorie die ervan uitgaat dat de taak zelf de sleutel is tot de motivatie van een medewerker. In dit artikel lees je alles over de bijzonderheden en voordelen van dit model.

Job Characteristics Theory

Het Job Characteristics Model is gebaseerd op de Job Characteristics Theory, een these die de organisationeel psychologen J. Richard Hackman en Greg Oldham in 1976 voor het eerst presenteerden. Kort samengevat stelt de theorie dat taakontwerp een grote invloed heeft op de motivatie, prestaties en tevredenheid van een medewerker.

(Video) Best Country for the Middle Class (ft. @Econoboi)

De theorie bestudeert daarom ook de verschillende factoren die bepalen of een baan of taak bevredigend en nuttig is. De JCT benadert die vraag vanuit het perspectief van de organisatie, maar ook vanuit het oogpunt van de individuele medewerker. De theorie koppelt de kenmerken van een baan of taak dus aan de reacties en het tevredenheidsgevoel van de uitvoerder.

Wat is het Job Characteristics Model?

De Job Characteristics Theory stond aan de wieg van het Job Characteristics Model (JCM), een model dat de JCT-principes verder uitbouwt en in een schematisch en praktisch toepasbaar model giet.

Hoewel het JCM al vrij oud is, wordt het tegenwoordig nog steeds veel gebruikt. Het model specificeert de condities en voorwaarden onder welke medewerkers optimaal gemotiveerd zijn om hun taken effectief uit te voeren. Tijd om het Job Characteristics Model eens nader onder de loep te nemen.

Core job characteristics

De zogenoemde ‘core job characteristics’, de dimensies en karakteristieken van een taak (ofwel een job), vormen een belangrijk onderdeel van het Job Characteristics Model. Hackman en Oldham onderscheiden er vijf.

 1. De skilldiversiteit van een taak of functie geeft aan hoeveel vaardigheden en talenten voor een bepaalde job aanwezig moeten zijn. Bestaat het werk vooral uit monotone en repetitieve handelingen of is het afwisselend en divers? In het tweede geval is de kans groter dat een medewerker voldoening uit zijn arbeid haalt en zijn functie betekenisvol vindt.
 2. De taakidentiteit bekijkt of een job een compleet en duidelijk identificeerbaar stuk werk is: een geheel met een zichtbaar begin dat toewerkt naar een duidelijk einddoel. Medewerkers halen over het algemeen meer voldoening uit hun werk als ze op een gestructureerde manier (een taak of werkcyclus heeft een begin, middenstuk en einddoel) kunnen toewerken naar een tastbaar eindresultaat. Een medewerker die bijvoorbeeld alleen bij het begin van een werkproces betrokken is, zal minder snel het gevoel krijgen dat hij een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming van het eindresultaat.
 3. De importantie van een taak of baan is ook een belangrijk kenmerk. De meeste mensen halen meer voldoening uit hun werk als ze het welzijn van anderen een positieve boost kunnen geven. De wereld en het leven van andere mensen net een beetje aangenamer of beter maken is het krachtigste bewijs dat jouw werk ertoe doet.
 4. De mate van autonomie die aan een taak of functie is verbonden toont aan hoeveel ruimte en vrijheid iemand krijgt om zijn taken uit voeren. Heb je zelf invloed op de planning en op de manier waarop je jouw werk uitvoert? Zo ja, dan resulteert dit meestal in een hoger tevredenheidsniveau.
 5. Medewerkers willen graag horen hoe ze hun werk doen. Positieve feedback is dan ook vaak een krachtige motivatietool en zorgt voor meer tevredenheid.

Psychological states

Een tweede onderdeel van het Job Characteristics Model zijn de zogenoemde ‘psychological states’. Die hebben te maken met de motivatie en het tevredenheidsniveau van een medewerker als die een bepaalde taak of functie uitvoert.

Hackman en Oldham onderscheiden een drietal psychological states.

(Video) De 30 dagen Engels sprekende uitdaging!

 1. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat hun werk betekenisvol is. Is het werk dat ze doen de moeite waard? Hebben hun taken meerwaarde voor de organisatie of de samenleving? Botst het werk niet met de persoonlijke normen en waarden? En is het werk wel interessant?
 2. Medewerkers voelen zich graag persoonlijk verantwoordelijk voor de resultaten en uitkomsten van hun werk. Geef mensen de vrijheid om hun werk grotendeels naar eigen inzicht in te richten en koppel die vrijheid en autonomie aan verantwoordelijkheid.
 3. Het is belangrijk dat mensen goed op de hoogte blijven van de resultaten van hun werk. Weet je of jouw aanpak succesvol is? Dan zie je wat er goed gaat en leer je van eventuele fouten. Je realiseert bovendien gemakkelijker een emotionele klik met de klant of eindgebruiker.

Wat is het Job Characteristics Model (JCM) en wat zijn de voordelen? (2)

Moderators

Toch is de realiteit niet altijd in een kant-en-klaarmodel te vangen. De ene medewerker kan anders tegen een baan of taak aankijken dan de andere. Afwisseling is bijvoorbeeld niet voor iedereen een harde vereiste voor werkplezier. De factoren die de houding van een persoon ten opzichte van zijn werk of functie bepalen, staan in het Job Characteristics Model bekend als de ‘moderators’.

We onderscheiden er drie.

 1. De kennis en skills die een medewerker bezit en die relevant zijn voor een bepaalde baan of taak. Is er een goede match tussen het kennis- en vaardigheidspakket van een medewerker en de vereisten voor een taak of functie? Dan kijkt hij positiever naar zijn werksituatie dan wanneer dit niet het geval is.
 2. Hoe sterk is de drang om iets te bereiken en uit te blinken in zijn werk? En hoe hongerig is hij of zij naar nieuwe leer- en ontplooiingsmogelijkheden? De individuen bij wie deze honger het sterkst is, zullen enthousiaster reageren op nieuwe mogelijkheden die hun pad kruisen en hun werk zien als een krachtige tool voor verdere professionele ontwikkeling.
 3. Ook externe factoren spelen een rol. Als medewerkers het gevoel hebben dat de beloning die ze ontvangen overeenkomt met het belang en de zwaarte van hun werk, komen ze meestal gemotiveerder voor de dag. Ook de kwaliteit en leiderschapsstijl van de directie en het management drukken een belangrijke stempel op de voldoening die iemand uit zijn of haar werk haalt.

Voordelen voor organisaties

Het toepassen van het Job Characteristics Model biedt organisaties diverse voordelen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

1. Gevarieerder werk en taken combineren

Het Job Characteristics Model helpt je om het werk en de taken van medewerkers aantrekkelijker, veelzijdiger en uitdagender te maken. Je kunt jobs roteren en anders vormgeven, zodat medewerkers meerdere van hun vaardigheden moeten aanspreken en het werk dus minder monotoon en repetitief wordt.

2. Decentralisatie

Het JCM stimuleert decentralisatie. Door taken te delegeren naar het laagst mogelijke organisatieniveau, stimuleer je autonomie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid in alle lagen van het bedrijf.

(Video) Why good leaders make you feel safe | Simon Sinek

3. Gemakkelijker taken toewijzen aan groepen en teams

Het JCM geeft je de gelegenheid om teamwork binnen de organisatie aan te moedigen en te structureren. Creeër teams met een duidelijke identiteit die helemaal zijn toegespitst op het werk dat ze doen. Teamwork en coöperatie zorgen ook voor een duidelijke blik op de output die het werk oplevert. Omdat medewerkers het bredere plaatje en de invloed van hun werk op de resultaten van het bedrijf duidelijk kunnen zien, neemt hun betrokkenheid toe.

4. Ideeën delen

Het delen van kennis is een krachtige bron van vooruitgang. Het Job Characteristics Model is een goede tool om het uitwisselen van ideeën en meningen tussen medewerkers te bevorderen.

5. Meer verbondenheid tussen medewerkers en klanten of eindgebruikers

Door job characteristics duidelijk in kaart te brengen, breng je ook medewerkers en eindgebruikers/klanten dichter bij elkaar. Medewerkers ervaren hoe klanten en eindgebruikers hun werk beoordelen, wat uitmondt in nuttige en waardevolle feedback die de werkbeleving vaak naar een hoger niveau tilt. Er ontstaat een directe band tussen medewerkers en de mensen die de vruchten plukken van hun werk.

6. Minder personeelsverloop

Tevreden en intrinsiek gemotiveerde medewerkers hebben weinig behoefte om verder te zoeken. Het goed toepassen van het Job Characteristics Model heeft dus een positieve uitwerking op het personeelsverloop. En dat is weer goed nieuws voor de continuïteit!

Wat is het Job Characteristics Model (JCM) en wat zijn de voordelen? (3)

Meten = weten

Om het maximale rendement uit het JCM te halen, is het verstandig om goed bij te houden waar je medewerkers goed in zijn en wat ze leuk vinden. Dit doe je met een skills matrix: een schematisch overzicht van de competenties, kennis en vaardigheden die medewerkers bezitten.

(Video) Checklist asperger / autisme | Gaan over de Tania Marshall Screener voor Aspien Women

Het werken met een skills matrix heeft, zeker als je gebruikmaakt van goede skills management software, vele voordelen.

 • Je ziet gelijk welke vaardigheden, kennis en interesses iemand heeft.
 • Je vindt gemakkelijker goede vervangers als iemand door ziekte, vakantie of verloop niet beschikbaar is.
 • Je ziet of skills en de aan iemand toegewezen taken goed bij elkaar passen.
 • Het wordt gemakkelijker om eventuele skills gaps te identificeren en dichten, hetzij via het trainen of opleiden van medewerkers die al binnen je organisatie actief zijn of via het werven van nieuwe mensen.

Overtuigd? Ga dan zelf aan de slag met een skills matrix template voor Excel. Of pak het meteen goed aan met speciale skills management software. Boek nu een live demo!

Wat is het Job Characteristics Model (JCM) en wat zijn de voordelen? (4)

Niels

(Video) Testrecensie 2022 Kawasaki KLR650 Adventure

FAQs

What is meant by job characteristics model? ›

The Job characteristics Model (JCM) provides recommendations on how to best enrich jobs in organizations. The JCM's characteristics includes skill variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback. The Job Diagnostic Survey (JDS) assess employees' assessment of the five job characteristics.

What are the 5 job characteristics model? ›

There are five components to the job characteristics model:
 • Skill variety.
 • Task identity.
 • Task significance.
 • Autonomy.
 • Feedback.
Mar 5, 2022

Why is job characteristics model important? ›

The Job Characteristics Model helps make employees' jobs and tasks more appealing, varied, and challenging. You can rotate and redefine jobs so that employees have to use more of their skills, and their work becomes less monotonous and repetitive.

What are job characteristics? ›

The job characteristics model applicable to a business identifies the job characteristics of skill variety, autonomy, task significance, task identity and feedback, and the outcomes of high job performance, high job satisfaction, high intrinsic motivation, and low absenteeism or turnover.”

How do you apply a job characteristics model? ›

How to apply the job characteristics model
 1. Delegate tasks. Delegate tasks to the most junior employees who can manage them. ...
 2. Vary the tasks. Varying the tasks involved in a job is another way to implement the JCM. ...
 3. Assign teamwork. ...
 4. Complete performance evaluations. ...
 5. Encourage employees to rotate jobs.
Jul 7, 2021

What is the main concern of the job characteristics model? ›

As shown in Figure below, the primary goal of the model is to create jobs that result in positive personal and work outcomes.

How many are key job characteristics? ›

According to the definitive version of the Job Characteristics Model, five core job characteristics were to invoke three psychological states in employees. These five characteristics lead to a lot of favourable personal and work results.

What are 3 important job features? ›

The top five most important aspects of a job - remote employees vs workplace-based employees
 • Work-life balance. 79%
 • Pay and benefits (total reward package) 68%
 • Job security. 62%
 • Job satisfaction. 49%
 • Right to disconnect. 36%

What are the five elements of the job characteristics model provide an example of a job that has each element? ›

The job characteristics model outlines five simple principles that help illustrate how to motivate employees to perform above and beyond their basic job descriptions.
 • Skill variety. Skill variety refers to the number of various tasks involved in a job position. ...
 • Task identity. ...
 • Task significance. ...
 • Autonomy. ...
 • Feedback.

What is the most important job characteristic? ›

Connection. A good job provides you with a sense of belonging and a belief that you have an important role within the organization. This connection creates an environment where all team members have mutual respect for one another and value everyone's contributions.

What is the importance of employee growth need strength to the job characteristics model? ›

5.2.

Growth needs strength play an importance role because it acts as a strong need for personal challenge and accomplishment, for learning, and for professional development on the job.

What are job characteristics that motivate employees? ›

Research shows that there are five job components that increase the motivating potential of a job: Skill variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback. Finally, empowerment is a contemporary way of motivating employees through job design.

What are the characteristics of success in job? ›

12 examples of qualities of success
 • Ambition. Ambitious employees are often ready and willing to exceed their daily tasks to help a business reach its objectives. ...
 • Dedication. ...
 • Passion. ...
 • Patience. ...
 • Willingness to learn. ...
 • Effective communication. ...
 • Discipline. ...
 • Timeliness.
Aug 18, 2021

How can I improve my job design? ›

Four job design strategies

In order to increase the motivational potential of a job, four common job design strategies are used. Each of these strategies will make an impact on one or more of the elements in the MPS formula. The strategies are job rotation, job enlargement, job enrichment, and job simplification.

How can managers use the job characteristics model JCM to design jobs? ›

The JCM provides specific guidance to managers for job design. These suggestion specify the types of changes that are most likely to lead to improvement in the five core job dimensions. Combine tasks: Put fragmented tasks back together to form a new, larger work module to increase skill variety and task identity.

Which one is part of job characteristic model? ›

The original version of job characteristics theory proposed a model of five “core” job characteristics (i.e. skill variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback) that affect five work-related outcomes (i.e. motivation, satisfaction, performance, and absenteeism and turnover) through three ...

What personality characteristics should a person have for this job? ›

Skills and characteristics of a good employee
 • Knowing the why, as well as the what. ...
 • Professionalism. ...
 • Honesty and integrity. ...
 • Innovative ideas. ...
 • Problem-solving abilities. ...
 • Ambitious. ...
 • Dependability, reliability, and responsibility. ...
 • Conflict resolution.
Jul 24, 2020

What are three 3 most important characteristics you seek in an employer? ›

There are three key employer characteristics a job seeker should look for in an employment relationship: reputation, career advancement and work balance. These often show up in employment surveys as being most important for candidates.

How do you answer what motivates you? ›

Good answers to the question 'what motivates you? '
 1. meeting deadlines, targets or goals.
 2. mentoring and coaching others.
 3. learning new things.
 4. coming up with creative ideas to improve something, or make something new.
 5. analysing complex data in order to draw clear and simple conclusions.
 6. working well as part of a team.

How would you describe yourself? ›

Sample answers:

I am a hard-working and driven individual who isn't afraid to face a challenge. I'm passionate about my work and I know how to get the job done. I would describe myself as an open and honest person who doesn't believe in misleading other people and tries to be fair in everything I do.

What are the 5 top factors which are important to your job satisfaction? ›

The five factors: engagement, respect (praise and appreciation), fair compensation, motivation, and life satisfaction all help lead to job satisfaction in the workplace.

What is the job characteristics model quizlet? ›

Job Characteristics Model consists of subtopics of? A sense of personal fulfillment and purpose that arouses one's feelings and competency and commitment to work. degree to which a job includes a variety of different activities and involves the use of several different skills and talents..

What are the core dimensions of job characteristics model? ›

Low absenteeism and turnover is the outcome of Task Significance core dimensions described by the Job Characteristics Model. Job Characteristics Theory states that a job having more variety and thus requiring more skills and talents will result in an employee feeling that they are doing more meaningful work.

What are your three strongest characteristics? ›

Some examples of strengths you might mention include:
 • Enthusiasm.
 • Trustworthiness.
 • Creativity.
 • Discipline.
 • Patience.
 • Respectfulness.
 • Determination.
 • Dedication.

What is the most important job skill? ›

Professionalism & Strong Work Ethic

There is one characteristic every employer wants their employees to present: professionalism and a strong work ethic. No matter what job you find yourself in after graduation, your employer will expect you to have strong, professional social skills and a great work ethic.

What are the 5 most important things in a job? ›

Five elements of a good job
 • Livable wages. ...
 • Mobility and growth opportunities within the company. ...
 • Workplace flexibility and schedule control. ...
 • Benefits. ...
 • Working conditions and safety.
Aug 27, 2018

Why character is the most important factor in any workplace? ›

The reason character is so important is because it's the non-negotiable part of who you are. We are all willing to make certain compromises to get ahead in life or to be liked. But our character cannot be compromised. It is what makes each and every one of us who we are.

What job characteristics tend to promote positive job attitudes among employees? ›

Employees tend to be more satisfied and committed in jobs that involve certain characteristics. The ability to use a variety of skills, having autonomy at work, receiving feedback on the job, and performing a significant task are some job characteristics that are related to satisfaction and commitment.

What is the Job Characteristics Model how does it motivate employees quizlet? ›

How does it motivate employees? A model that proposes that any job can be described in terms of five core job dimensions: skill variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback. This can motivate employees by getting graded on each and doing better in each category.

What are the important characteristics of motivation? ›

Characteristics/Features of Motivation:
 • Interaction between the individual and the situation: Motivation is not a personal trait but an interaction between the individual and the situation. ...
 • Goal-directed behaviour: ...
 • Systems oriented: ...
 • Positive or negative: ...
 • Dynamic and complex in nature:

How do you motivate employees examples? ›

Ways to motivate employees
 1. Set weekly achievable goals. ...
 2. Make them part of important decisions. ...
 3. Let them know when they do things right. ...
 4. Learn about them and what they like. ...
 5. Give meaningful rewards. ...
 6. Encourage them to give you feedback. ...
 7. Respect work-life balance.
Jun 27, 2022

How do you define success best answer? ›

As a starting point, it's helpful to know that success is typically defined as reaching a goal or accomplishing something you've set out to achieve. It provides a source of motivation for people to change their lives and values.

What are 3 important keys to success? ›

Irrespective of what “Success” means to each, what has been clearly understood that there are three key elements of success. They are - Clarity of Purpose, Growth Mindset, and Courage. Without purpose, it is hard to have a clear direction. It is important to know what you want and what you are striving for.

What 7 characteristics should lead to success? ›

7 essential characteristics to become a successful entrepreneur:
 • Vision.
 • Passion.
 • Motivation.
 • Risk-taking.
 • Curiosity.
 • Creativity.
 • Confidence.
May 18, 2022

How to use job characteristics model to motivate employees? ›

The Job Characteristics Model is a theory that is based on the idea that a task in itself is the key to the employee's motivation. In short, a boring and monotonous job with negative stress is disastrous to an employee's motivation whereas a challenging, versatile job has a positive effect on motivation.

Which of the following are characteristics of the job characteristic model? ›

The job characteristics model describes any job in terms of five core job dimensions, and these five dimensions are skill variety, task significance, recognition, reward, and feedback.

What is the best definition of a job? ›

job. / (dʒɒb) / noun. an individual piece of work or task. an occupation; post of employment.

What are the five important job elements that motivate workers and performance? ›

Research shows that there are five job components that increase the motivating potential of a job: Skill variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback.

How do you inspire and motivate employees? ›

 1. Make your business a pleasant place to be. No one wants to stand around in a dingy, boring space for hours on end. ...
 2. Be a respectful, honest, and supportive manager. ...
 3. Offer employee rewards. ...
 4. Give them room to grow. ...
 5. Share positive feedback. ...
 6. Be transparent. ...
 7. Offer flexible scheduling. ...
 8. Offer food in the workplace.
Nov 24, 2022

Which of the following are core job characteristics? ›

The first three core job characteristics – skill variety, task identity and task significance – have a direct impact on the individual worker's experienced meaningfulness of work.

Videos

1. A Closer Look At...Alzheimer's Disease
(University of California Television (UCTV))
2. Testrecensie 2022 Honda Africa Twins Aflevering 2
(Motorcycle Adventure Dirtbike TV)
3. Hoe start je Social Media Marketing (SMMA) als een beginner in 2020 - STAP VOOR STAP
(Iman Gadzhi)
4. Building the Catalina Wherry - Part 2 - Half-hull Model
(Nomad Boatbuilding)
5. PERCHÉ TANTI CHITARRISTI NON AMANO LE CHITARRE HARLEY BENTON? 🤔 ...IL MIO PENSIERO AL RIGUARDO
(Sergio Ghiotto)
6. Humanity's Future in Space & on Earth? Aliens, Megastructures, Science & Futurism with Isaac Arthur
(Unravelling the Universe)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 03/26/2023

Views: 6088

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.